پشتیبانی و دانلود

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی نشان دهند که صفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده است

s f

اطلاعات تماس

خدمات ما

ساختمان و نصب

تهیه مدارک مناقصه برای انتخاب پیمانکاران فرعی و برگزاری مناقصات

خدمات نظارت کارگاهی

برنامه‌ریزی و کنترل کلیه فعالیتهای ساختمان و نصب پروژه، مدیریت اجرای خدمات ساختمان و نصب و ...

تدارکات کالا

تهیه و پیشنهاد ”فهرست سازندگان تأیید شده“ به کارفرمایان و ...

خدمات مشاوره مدیریتی

بررسی قراردادها و مشخص نمودن فعالیتهای حساس برای کنترل به موقع

مشاوره و مهندسی

مطالعات مفهومی و امکان‌سنجی‌‌های فنی / مالی / اقتصادی و ...

مشاوره مدیریت پروژه‌‌ها (PMC)

بررسی و اعلام نظر در مورد قراردادها، بررسی و تأیید طرح اجرای پروژه، برنامه‌‌ریزی ...

پروژه های جاری

همکاران و کارفرمایان ما

گواهینامه ها