پشتیبانی و دانلود

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی نشان دهند که صفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده است

s f

اطلاعات تماس

پروژه‌‌های خدمات مدیریت پیمان (PMC) و نظارت

ردیفعنوان پروژه‌هاوضعیتکارفرمادامنه کلی خدمات شرکت بیناخلاصه مسئولیت های قراردادی
۱نظارت شرکت گاز استان کرمان – معاونت بهره برداری جنوب استاندر دست اجراشرکت گاز استان کرماننظارت کارگاهی و عالیهنظارت کارگاهی و عالیه پروژه های گازرسانی معاونت بهره برداری در جنوب استان کرمان
۲نظارت شرکت گاز فارس -بهره برداریدر دست اجراشرکت گاز استان فارسنظارت کارگاهینظارت کارگاهی بر پروژه های گازرسانی حوزه معاونت بهره برداری شرکت گاز استان فارس
۳مشاوره نظارت کارگاهی و عالیه معاونت مهندسی کرماندر دست اجراشرکت گاز استان کرماننظارت کارگاهی و عالیهارائه خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های گازرسانی معاونت مهندسی در استان کرمان
۴مشاوره و نظارت عالیه تاسیسات تقویت فشار پارچین سمنان دشتدر دست اجراشرکت مهندسی و توسعه گاز ایراننظارت کارگاهی و عالیهتهیه مستندات مناقصه ، نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه های نصب واحد یدک تأسیسات تقویت فشار گاز پارچین / سمنان / دشت / صفاشهر
۵انجام خدمات نظارت کارگاهی پروژه گازرسانی در سطح استان زنجاندر دست اجراشرکت گاز استان زنجانخدمات نظارت کارگاهیخدمات نظارت کارگاهی گاز رسانی به ۶ شهر و ۲۰۰ روستا
۶احداث واحد جدید گاز مایع پالایشگاه گازفجر جمخاتمه یافتهشرکت پالایش گاز فجر جمنظارت کارگاهی و پیمان رسیدگینظارت بر اجرای عملیات ساختمان و نصب پروژه و انجام خدمات پیمان رسیدگی (تأخیرات، دعاوی، کارهای اضافی / نقصانی و …)
۷خط لوله هفتم سراسری گازخاتمه یافتهشرکت مهندسی و توسعه گازخدمات مدیریت پیمانخدمات مدیریت پیمان در مراحل طراحی‌های مقدماتی و تفصیلی، تدارکات کالا و ساختمان و نصب و راه‌‌اندازی ۹۰۷ کیلومتر خط لوله “۵۶ از عسلویه تا ایرانشهر و تأسیسات بین راهی و سیستم مخابرات و حفاظت کاتدی
۸مجتمع پتروشیمی فن‌آورانخاتمه یافتهشرکت پتروشیمی فن‌آورانخدمات مدیریت پیمانارائه خدمات مدیریت پیمان در مرحله اجرای کارخانجات متانول سوم، اسید استیک و مونوکسید کربن
۹مجتمع پتروشیمی غدیرخاتمه یافتهشرکت پتروشیمی غدیرخدمات مدیریت پیمانارائه خدمات مدیریت پیمان در مرحله بازنگری طراحی و اجرای کارخانجات ونیل کلراید و پی . وی . سی
۱۰مجتمع پتروشیمی بندر امامخاتمه یافتهشرکت سهامی پتروشیمی بندر امامخدمات مدیریت پیمان (UNIT CONTRACTOR)بررسی های کارگاهی، طراحی سیستمهای تعمیراتی و بازسازی‌های لازم ناشی از جنگ تحمیلی، نظارت بر اجرای طرحهای مذکور و تکمیل کارهای باقیمانده واحدهای NF2، تمامی واحدهای UT و CF و همکاری در بازسازی سایر واحدهای مجتمع
۱۱مجتمع پتروشیمی زکریای رازیخاتمه یافتهشرکت سهامی پتروشیمی‌ زکریای رازیخدمات مدیریت پیمانارائه خدمات مدیریت پیمان در احداث واحد جدید تولید آب بدون املاح مجتمع
۱۲حوزه نفتی یادآوران شمالیخاتمه یافتهشرکت SINOPEC چینخدمات نظارت کارگاهیارائه خدمات نظارت کارگاهی در فاز اجرای تأسیسات زیربنائی حوزه نفتی یادآوران شمالی
۱۳پروژه بیوتکنولوژیخاتمه یافتهشرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبیخدمات مدیریت پیمانارائه خدمات مدیریت پیمان در مراحل طراحی، تدارکات کالا، ساختمان و نصب و راه‌‌اندازی کارخانجات الکل و خمیرمایه
۱۴ایستگاه تقویت فشار گاز ساوهخاتمه یافتهشرکت مهندسی و توسعه گازخدمات نظارت کارگاهینظارت کارگاهی در مرحله ساختمان و نصب و راه‌‌اندازی ایستگاه تقویت فشار گاز
۱۵انبار نفت اردبیلخاتمه یافتهشرکت مهندسی و ساختمان نفتخدمات نظارت کارگاهینظارت کارگاهی در مرحله ساختمان و نصب و راه‌‌اندازی انبار نفت و تلمبه‌خانه اردبیل
۱۶خط لوله فرآورده های نفتی تبریز ـ میاندوآبخاتمه یافتهشرکت مهندسی و ساختمان نفتخدمات نظارت کارگاهینظارت کارگاهی در مرحله ساختمان و نصب و راه‌‌اندازی خط لوله انتقال فرآورده‌‌های نفتی تبریز به میاندوآب
۱۷طرح توسعه کارخانه شیمی کشاورزخاتمه یافتهشرکت تولیدی شیمی کشاورزخدمات نظارت کارگاهینظارت کارگاهی در اجرای طرح توسعه کارخانه تولید سم نباتی در مجتمع شیمی کشاورز
۱۸پروژه دوده صنعتی ساوهخاتمه یافتهشرکت دوده صنعتیخدمات نظارت کارگاهیمشاوره به مدیریت و ارائه خدمات نظارت کارگاهی
۱۹مخازن ذخیره پالایشگاه اصفهانخاتمه یافتهشرکت سهامی پالایشگاه اصفهانخدمات نظارت کارگاهینظارت کارگاهی بر احداث مخازن ذخیره فرآورده های نفتی در پالایشگاه اصفهان