پشتیبانی و دانلود

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی نشان دهند که صفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده است

s f

اطلاعات تماس

بهداشت ایمنی و محیط زیست

بهداشت، ایمنی و محیط زیست

مدیریت ارشد شرکت طرح و ساخت بینا، خود را مسئول ایجاد و برقراری شرایط کاری ایمن، سالم و بهداشتی و همچنین توام با حفظ و نگهداشت محیط زیست در حوزه فعالیت‌های شرکت می‌داند تا از این طریق در تمامی کارکنان، این اطمینان حاصل شود که ضمن حفظ و ارتقاء سطح سلامتی ایشان، محیطی ایمن جهت کار و فعایت فراهم می‌‌باشد و همچنین با اعتقاد راسخ مبحث “توسعه پایدار” و در راستای استیلای مهم‌ترین رکن آن یعنی “محیط زیست پایدار” از آلودگی و تخریب محیط زیست از یک طرف و برداشت بی‌رویه از منابع طبیعی از طرف دیگر، جلوگیری ‌گردد. هدف کلی از سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست، دستیابی به پایین‌ترین میزان حوادث، بیماری‌های شغلی و اثرات سوء زیست‌محیطی و تلاش در جهت حذف آنها می‌باشد.

گواهینامه‌های اخذ شده

 • ISO 14001:2015
 • ISO 45001:2018
 • HSE-MS

خط مشی HSE شرکت به شرح ذیل است

 • استقرار، توسعه و بهبود مستمر سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست به صورت یکپارچه در کلیه فعالیت‌ها و خدمات.
 • پیشگیری از حوادث و کنترل صدمات جانی، مالی و زیست محیطی و تلاش در راستای تامین محیط کـار ایمن، حفظ سلامت کارکنان، تجهیزات و محیط زیست، فراهم نمودن امکانات و تخصیص منابع مورد نیاز.
 • افزایش فرهنگ و آگاهی‌های بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی، گسترش حس مسئولیت‌پذیری و مشارکت در پرسنل، پیمانکاران و سایر ذینفعان از طریق ارتقاء دانش.
 • حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات بهداشت، ایمنی و محیط زیست متناسب با فرآیندها و عملیات شرکت.
 • تخصیص کلیه منابع مورد نیاز جهت افزایش اثربخشی و کارآمدی سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست ضمن توانمندسازی و توسعه منابع انسانی به عنوان با ارزشترین سرمایه شرکت.
 • شناسایی، حذف، کاهش و یا کنترل مخاطرات بهداشتی، ایمنی و جنبه‌های زیست‌محیطی تا حد ممکن و پیشگیری از بروز پیامدهای نامطلوب ناشی از فعالیت‌ها و خدمات شرکت.
 • شناسایی ریسک‌ها و فرصت‌های شرکت به منظور تقویت نقاط قوت در راستای ایجاد جنبه‌های زیست‌محیطی.
 • حفاظت از محیط زیست، پیشگیری و کاهش آلودگی‌های زیست ‌محیطی با رویکرد چرخه حیات سیستم از طریق فرآیندهای توسعه فضای سبز و احیاء منابع آبی پایدار.
 • انتخاب، ارزیابی و حصول اطمینان از تناسب عملکرد پیمانکاران با الگوهای سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست.
 • فراهم نمـودن فضـای مشـورتی و ترغیـب کارکنـان بـه رعایـت ملاحظـات HSE و سـعی در جهـت پیشـگیری از پیامدهای نامطلوب جانی، مالی و زیست محیطی.
 • پایش مستمر کلیه فعالیت‌های اجرایی به گونه ای که مدیران، رؤسا، مسئولین و سرپرستان در حیطـه عملیـاتی نظـارتی خود مسئول اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های HSE باشند.